மனிதனின் வெற்றிகள்

👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦💗👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦
மனிதனின் வெற்றிகள் . . .

1 − வயதில் வெற்றி என்பது பிறர் துணையில்லாமல் நிற்பது . . .

4 − வயதில் வெற்றி என்பது ஜட்டியில் சிறுநீர் போகாமல் இருப்பது . . .

8 − வயதில் வெற்றி என்பது வீட்டிற்கு வழி தெரிவது . . . .

12 − வயதில் வெற்றி என்பது நல்ல நண்பர்கள் இருப்பது . . .

18− வயதில் வெற்றி என்பது ஓட்டுநர் உரிமம் வைத்திருப்பது . . .

23 − வயதில் வெற்றி என்பது பல்கலைகழகத்தில் பட்டம் பெற்றிருப்பது . . .

25 − வயதில் வெற்றி என்பது பணம் சம்பாதிப்பது . . .

30 − வயதில் வெற்றி என்பது குடும்பத் தலைவனாய் இருப்பது . . .

35 − வயதில் வெற்றி என்பது பணத்தை உருவாக்குவது . . .

45 − வயதில் வெற்றி என்பது இளமையாய் தோன்றுவது . . .

50 − வயதில் வெற்றி என்பது பெற்ற பிள்ளைகளுக்கு நல்ல கல்வியை தருவது . . .

55 − வயதில் வெற்றி என்பது இன்னும் உன் செயல்கள் திறமையாக இருப்பது . . .

60 − வயதில் வெற்றி என்பது இன்னும் ஓட்டுநர உரிமம் வைத்திருப்பது . . .

65 − வயதில் வெற்றி என்பது நோயில்லாமல் இருப்பது . . .

70 − வயதில் வெற்றி என்பது யாருக்கும் பாரமில்லாமல் இருப்பது . . .

75− வயதில் வெற்றி என்பது பழைய நட்பு தொடர்ந்திருப்பது . . .

81 − வயதில் வெற்றி என்பது வீட்டிற்கு வழி தெரிவது . ..

86 − வயதில் வெற்றி என்பது மறுபடியும் படுக்கையில் சிறுநீர் போகாமல் இருப்பது . . .

90 − வயதில் வெற்றி என்பது யார் துணையும் இல்லாமல் நடப்பது . . . .

வாழ்க்கை என்பது ஒரு வட்டம்.

வாழ்க வளமுடன்,

🌹🍎